בקעי תיב
חש 60 תישארב רפס בקעי תיב
חש 60 תומש רפס בקעי תיב
חש 60 ארקיו רפס בקעי תיב
חש 60 םינמזה רפסו הרותה לע ללוכ בקעי תיב
חש 30 חספ לש הדגה
םירשי דוס
חש 45 רהזה לע יכונחה תראפת
ןימז אל תוכוס רופיכ הנשה שאר לע םירשי דוס
ןימז אל חספ םירופ לע םירשי דוס
ןימז אל הרותה לע םירשי דוס
חש 45 אנינת הרותה לע םירשי דוס
ןימז אל םייח תוחרוא םירשי דוס